پرسشنامه عوامل موفقیت CRM

دانلود پرسشنامه عوامل موفقیت CRM

تعداد سوالات : ۳۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : عوامل سازمانی، عوامل فناوری، مشتری محوری، نتایج مالی، نتایج بازار

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه تخصصی سنجش آمادگی CRM

دانلود پرسشنامه تخصصی سنجش آمادگی CRM

تعداد سوالات : ۳۵ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : مشتری محوری، تمایز مشتریان کلیدی، ارزش حیات مشتری، سفارشی‌سازی، روابط بلندمدت خریدار-فروشنده

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com