پرسشنامه عوامل موثر ارتباط الکترونیک در جذب گردشگران

دانلود پرسشنامه عوامل مؤثر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در جذب گردشگران

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: زیبایی شناختی، رضایت کاربران، کیفیت اطلاعات، اعتماد، تعامل‌پذیری، نگرش کاربران و تمایل گردشگری

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری

دانلود پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری ورزشی در ایران

تعداد سوالات: ۵۸ سوال از عوامل داخلی و خارجی

ابعاد: تک بعدی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

دانلود پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

تعداد سوالات: ۲۰ سوال با طیف ۵ درجه لیکرت

ابعاد: مشکلات مربوط به مدیریت، مشکلات فرهنگی در گردشگری ورزشی، مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری

دانلود پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی

تعداد سوالات: ۲۵ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ورزش‌های ساحلی، آبی و تابستانی، ورزش‌های زمستانی، کوهنوردی و غارنوردی، آب گرم و طبیعت درمانی، بیابانگردی، شکار و صید، تپه‌نوردی و طبیعت‌گردی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری

دانلود پرسشنامه شناسایی مؤلفه‌های گردشگری هوشمند

تعداد سوالات: ۳۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: رایانش ابری، ارتباط سیار، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه عوامل تأثیر گذار بر گردشگری

دانلود پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری

تعداد سوالات:۲۴ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: شرایط سیاسی، شرایط قانونی، شرایط عمومی جذب توریست، شرایط اقتصادی، شرایط بیمارستان و شرایط پزشک

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقا گردشگران

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقا گردشگری سلامت با تکیه برگردشگران خارجی

تعداد سوالات: ۶۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: شرایط عامل، شرایط تقاضا، رقابت پذیری، صنایع پشتیبان و وابسته، دولت و فرهنگ

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

هدف: بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور

ابعاد: مدیریتی، ساختاری و فرهنگی

سوالات: ۲۰ پرسش طیف لیکرت

روش امتیازدهی و تفسیردهی دارد

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری ورزشی در ایران

پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری

ابعاد: نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید

پرسشنامه دارای ۴۰ گویه در چهار بعد استراتژیک تنظیم شده است

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

هدف: جذب گردشگر با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی

پرسشنامه دارای ۷ بعد و ۲۵ پرسشنامه

طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

روش نمره دهی و امتیاز دهی دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com