پرسشنامه کیفیت کار تیمی

دانلود پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن

تعداد سوالات: ۳۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ارتباطات، هماهنگی، تلاش، پشتیبانی متقابل، تصمیم گیری و همبستگی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

پرسشنامه مشارکت در ورزش و کیفیت زندگی

دانلود پرسشنامه ارتباط بین مشارکت در فعالیت های ورزشی و کیفیت زندگی در میان بانوان

تعداد سوالات: ۴۸ سوال با طیف لیکرت ۴ درجه

ابعاد: شارکت در ورزش، کیفیت زندگی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

دانلود پرسشنامه tqm

دانلود پرسشنامه TQM

این نسخه از پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع دارای الگوی امتیازی است

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: حمایت مدیران ارشد، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتریان، آموزش کارکنان، توانمندسازی، تحلیل کیفیت

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

طیف لیکرت ۵ درجه و ۲۱ سوال

ابعاد: حمایت مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تمرکز بر مشتریان

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

طیف لیکرت ۵ درجه و ۳۵ سوال

ابعاد:عامل ۱: توجه به مشتری، عامل ۲: بهبود مستمر، عامل ۳: کار تیمی و در گیر شدن در کارها، عامل۴: تعهد مدیریت عالی و شناسایی، عامل ۵: آموزش و توسعه، عامل ۶: ارتباطات در شرکت، عامل ۷: سنجش و بازخور

ادبیات پژوهش کیفیت خدمات سروکوال

ادبیات پژوهش و مبانی نظری مقیاس سروکوال

فصل دو در زمینه کیفیت خدمات با مقیاس سروکوال

فایل تمام متن ورد و قابل ویرایش

همراه به فهرست منابع

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

پایان نامه در زمینه کیفیت خدمات با مقیاس سروکوال

متن کامل پایان نامه سروکوال

فایل ورد و قابل ویرایش برای پایان نامه کیفیت خدمات

کیفیت خدمات سروکوال فازی

پایان نامه در زمینه کیفیت خدمات با مقیاس سروکوال فازی

متن کامل پایان نامه سروکوال فازی

فایل ورد و قابل ویرایش برای پایان نامه کیفیت خدمات فازی

دانلود پرسشنامه کیفیت سود

دانلود پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت سنجش کیفیت سود

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع: والتون

همراه با منبع فارسی

طیف لیکرت ۵ درجه سنجش کیفیت زندگی کاری

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com