دانلود پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر

نمونه پایان نامه مدیریت کیفیت جامع

فهرست منابع کامل در زمینه مدیریت کیفیت جامع

فایل پایان نامه TQM به صورت ورد قابل ویرایش است

فصل دو مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود فصل دوم و ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مروری بر مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در زمینه مدیریت کیفیت جامع

فهرست منابع کامل در زمینه مدیریت کیفیت جامع

فایل فصل دو TQM به صورت ورد قابل ویرایش است

دانلود پرسشنامه tqm

دانلود پرسشنامه TQM

این نسخه از پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع دارای الگوی امتیازی است

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: حمایت مدیران ارشد، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتریان، آموزش کارکنان، توانمندسازی، تحلیل کیفیت

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

طیف لیکرت ۵ درجه و ۲۱ سوال

ابعاد: حمایت مدیران ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، تمرکز بر مشتریان

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

طیف لیکرت ۵ درجه و ۳۵ سوال

ابعاد:عامل ۱: توجه به مشتری، عامل ۲: بهبود مستمر، عامل ۳: کار تیمی و در گیر شدن در کارها، عامل۴: تعهد مدیریت عالی و شناسایی، عامل ۵: آموزش و توسعه، عامل ۶: ارتباطات در شرکت، عامل ۷: سنجش و بازخور

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com