پرسشنامه جامع علل ترک کار کارکنان

دانلود پرسشنامه جامع علل ترک کار کارکنان در شرکت

تعداد سوالات: ۴۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ویژگی های شغل، ویژگی های سرپرست، احساسات و عواطف در شغل، شرایط کاری، بررسی نگرش ها، تمایل ترک سازمان

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه کارکنان

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه کارکنان

تعداد سوالات : ۱۶سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : کیفیت ، نوآوری ، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com