ادبیات پژوهش کارت امتیازی متوازن

فصل دو کارت امتیازی متوازن BSC

متن کامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری پیرامون کارت امتیازی متوازن

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

 

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

منبع معتیر دارد

ابعاد: مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت کارت امتیازی متوازن

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com