پرسشنامه استراتژی‌های عمومی پورتر

دانلود پرسشنامه استراتژی‌های عمومی پورتر

تعداد سوالات : ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، عملکرد مالی، عملکرد غیرمالی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مدل الماس پورتر

دانلود پرسشنامه مدل الماس پورتر در سازمان

تعدا سوالات : ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : عوامل درونی، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبانی کننده، استراتژی، ساختار و رقابت

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه بررسی نیروهای پنج گانه رقابت پورتر در سازمان

هدف: بررسی پنج نیروی رقابتی پورتر

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعداد سوالات: ۱۵ پرسش با طیف لیکرت ۷ درجه

نحوه تفسیر و امتیازدهی دارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر فارسی و لاتین دارد

پرسشنامه استاندارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com