پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

ابعاد: ریسک فنی-کیفی-عملکردی، ریسک درونی، ریسک مدیریتی، ریسک بیرونی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

شیوه تفسیر دارد

دانلود پرسشنامه pmbokq

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

هدف: بررسی استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه

منبع معتبر فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

 

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

هدف: بررسی نقش و تاثیر مدیریت پروژه در کنترل پروژه و دستیابی به نتایج بهینه در پروژهای عمرانی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

 

پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

شیوه تفسیر دارد

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

ترجمه مقاله مدیریت پروژه

زمینه: مدیریت تولید و پروژه

عنوان: عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

سال نشر: ۲۰۱۸

ترجمه چکیده مقاله مدیریت پروژه

هدف این مقاله، مطرح ساختن اهمیت آموزش عملکرد پروژه، آموزش شغلی و انگیزش و ساختار سازمان پروژه در سازمان های غیر انتفاعی و ایجاد تاثیر آن بر تحقق موفقیت آمیز یک پروژه می باشد. بدین منظور، ما پرسشنامه ای را طراحی نمودیم. نمونه شامل ۱۸۰ نفر پاسخگو می باشد که همه در موسسات بهداشت عمومی اسلوونی در سطح ثانویه فعالیت دارند. برای آزمون اهداف تحقیق، آمار توصیفی و مدل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج نشان می دهند که متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون مبین ۷۵٫۲% تغییر متغیر وابسته بودند که نشاندهنده ی تحقق موفقیت آمیز پروژه می باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلی و انگیزش مجریان پروژه بلحاظ آماری تاثیر بامعنایی بر موفقیت تحقق پروژه دارند. ساختار سازمان پروژه و جو سازمانی بر پیاده سازی موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومی در سطح ثانویه تاثیری ندارند. ویژگی های شناخته شده ی یک محیط حمایتی و تاثیرشان بر پیاده سازی موفق یک پروژه در موسسات بهداشت عمومی، نتایج نظری و عملی را بوجود می آورند. نتایج این تحقیق برحسب یک محیط حمایتی از مدیریت پروژه، برای طراحان نوآوری های فرایند کاری سودمند خواهد بود.

واژگان کلیدی: مدیریت، مدیریت پروژه، بهداشت عمومی، تحقیق، تجزیه و تحلیل رگرسیون

دانلود اصل مقاله

پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع: انریکه، ۲۰۰۵

منبع فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

شیوه تفسیر دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com