پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

هدف: بررسی نقش و تاثیر مدیریت پروژه در کنترل پروژه و دستیابی به نتایج بهینه در پروژهای عمرانی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد