پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

هدف: بررسی مشکلات مدیریتی، فرهنگی و زیرساختی گردشگری کشور

ابعاد: مدیریتی، ساختاری و فرهنگی

سوالات: ۲۰ پرسش طیف لیکرت

روش امتیازدهی و تفسیردهی دارد

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری ورزشی در ایران

پرسشنامه ارزیابی استراتژیک گردشگری

ابعاد: نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید

پرسشنامه دارای ۴۰ گویه در چهار بعد استراتژیک تنظیم شده است

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی

هدف: جذب گردشگر با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی

پرسشنامه دارای ۷ بعد و ۲۵ پرسشنامه

طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

روش نمره دهی و امتیاز دهی دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com