ادبیات پژوهش مقیاس وب کوال

دانلود فصل دو و ادبیات پژوهش و مبانی نظری کیفیت خدمات وب سایت

ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده در زمینه وب کوال

متن ورد قابل ویرایش همراه با فهرست منابع لاتین و فارسی

 

دانلود پرسشنامه وب کوال

پرسشنامه مقیاس وب کوال

ابعاد: رابطه با مشتریان، اطلاعات وب سایت، امنیت وب سایت و عملکرد وب سایت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه طیف لیکرت مقیاس وب کوال

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com