پرسشنامه نوآوری و عملکرد صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری و عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد پرسشنامه: نوآوری فناوری اکتشافی (تولیدی)، نوآوری فناوری جامع (فرایندی)، نوآوری سازمانی (اداری)، عملکرد صادرات

تعداد سوالات پرسشنامه: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه تجربه صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد تجربه بین‌المللی و صادرات

هدف: بررسی تاثیر تجربه صادرت بر نوآوری صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تجربه بین المللی، تحقیق و توسعه، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت تولید، ظرفیت یادگیری، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهره‌برداری از منابع

تعداد سوالات: ۳۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه نوآوری صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات

هدف: بررسی تاثیر تجربه صادرت بر نوآوری صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تحقیق و توسعه، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت تولید، ظرفیت یادگیری، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهره‌برداری از منابع

تعداد سوالات: ۳۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه + ۴ سوال در زمینه تجربه صادرات

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com