پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد سوالات : ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : مشتری محوری، شاخصه های انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایندهای CRM

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

دانلود پرسشنامه ریزش مشتریان

پرسشنامه استاندارد ریزش مشتریان

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و گویه ها مشخص

پرسشنامه طی ف لیکرت ریزش مشتریان

 

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش مشتری

منبع معتیر دارد

ابعاد: دانش از مشتری، دانش برای مشتری و دانش درباره مشتری

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت مدیریت دانش مشتری

 

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com