پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان

دانلود پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان

تعداد سوالات : ۱۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : پاسخگویی به مشتریان، کیفیت، نوآوری، کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان

تعداد سوالات : ۱۶سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : کیفیت، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com