ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی

فصل دوم و ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی

فایل ورد تمام متن قابل ویرایش

همراه فهرست منابع

ضمیمه: تاثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مشتریان

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی

نویسنده: مدل کارول

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت

ابعاد و گویه های هر بعد مشخص

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com