پرسشنامه تأثیر قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه تأثیر نقش قابلیت های پویا در ایجاد مزیت رقابتی

تعداد سوالات : ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : یکپارچگی ، یادگیری ، پیکره بندی مجدد ، تمایز محصول ، قیمت ، توزیع محصول ، ارتباطات ، منابع انسانی ، ارائه خدمت و هزینه

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان

تعداد سوالات : ۱۶سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : کیفیت، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه کارکنان

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه کارکنان

تعداد سوالات : ۱۶سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : کیفیت ، نوآوری ، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی

تعداد سئوالات : ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد :شدت رقابت ، نوآوری فنی ، نوآوری غیر فنی ، رویکرد استراتژیک مشتری مداری ، قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه شدت رقابت

دانلود پرسشنامه شدت رقابت

تعداد سئوالات : ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: شدت رقابت، نوآوری فنی، نوآوری غیر فنی، رویکرد استراتژیک مشتری مداری، قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com