دانلود پرسشنامه عملکرد سازمان مالتیک

پرسشنامه عملکرد سازمانی

منبع: مالتیک و همکران همراه با روایی و پایایی و منبع از امرالد

تعداد سوالات پرسشنامه: ۱۹ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: عملکرد مالی و بازاریابی، عملکرد کیفیت، عملکرد نوآوری، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اجتماعی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

دانلود مجموعه پرسشنامه مدیریت عملکرد

دانلود چهار پرسشنامه مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی

۱- پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه

۲- پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

۳- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران

۴-پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

پرسشنامه ها استاندارد همراه منابع معتبر

پرسشنامه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی

 

فصل دو عملکرد شغلی

فصل دو مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی سازمان

مبانی نظری و ادبیات پژوهش کامل ارزیابی عملکرد

همراه با مدلهای مختلف عملکرد شغلی

فایل ورد قابل ویرایش همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه عملکرد شغلی

منبع: هرسی و گلداسمیت

ابعاد: توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیط

نسخه ۴۲ سوالی و نسخه ۱۶ سوالی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

منبع معتیر دارد

ابعاد: مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت کارت امتیازی متوازن

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com