دانلود پرسشنامه سواد دیجیتال

منبع معتیر دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت سواد دیجیتال