پرسشنامه فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه فناوری اطلاعات

تعداد سوالات: ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تک بعدی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

تعداد سوالات: ۴۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: شایستگی کارکنان فناوری اطلاعات، قابلیت تنظیم، سازگاری، اتصال، سرعت، بخش بندی، قابلیت و امکانات، نوین بودن

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه اثربخشی فناوری اطلاعات

دانلود پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از فناوری اطلاعات

تعداد سوالات: ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تک بعدی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ترجمه مقاله دلون و مک لین

مدل تعدیل شده موفقیت برای ارزیابی سیستم اطلاعات

چکیده

این مطالعه مدل پذیرش فناوری (TAM) و مدل موفقیت سسیستم‌های اطلاعات دلون و مکلین (D&M IS) را ترکیب کرده و دو بعد دیگر یعنی پشتیبانی مدیریت و آموزش را به آن افزوده است. یک مدل یکپارچه ازریابی موفقیت سیستم‌های اطلاعات توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه میدانی مبتنی بر پرسشنامه تائید شده است. نتایج نشان داده است که کیفیت اطلاعات تاثیر مثبت عمده ای بر موفقیت سیستم‌های اطلاعات دارد (۹/۸۱%) . نیات رفتاری (۲/۸۰%) در اولویت بعدی است. سودمندی ادراک شده و مشارکت کاربران نیز در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. نتایج کلی نشان میدهد که مدل پیشنهادی میتواند برای تصمیم گیری سازمانی در زمینه ارزیابی بکارگیری سیستم‌های اطلاعات سودمند باشد.

دانلود اصل مقاله

پرسشنامه دلون و مک لین

دانلود پرسشنامه دلون و مک لین

پرسشنامه فناوری اطلاعات دلون و مک لین

پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات دلون و مک لین

تعداد گویه ها : ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تمایل استفاده، کیفیت خدمات

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

پرسشنامه استاندارد است و اطلاعات کامل در زمینه مدل مفهومی این پرسشنامه در وب سایت پارس مدیر وجود دارد.

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com