پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

دانلود پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

تعداد سوالات: ۱۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تک بعدی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: ۱- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر) ۳- نهادی (مدارک تحصیلی)

سوالات: ۲۲ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی بوردیو

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی بوردیو

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: ۱- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر) ۳- نهادی (مدارک تحصیلی)

سوالات: ۲۲ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ

نویسنده: آنگ و همکاران

منبع معتبر فارسی و لاتین

سوالات هر بعد مشخص

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه طیف بیکرت فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه هوش فرهنگی ۲۰ سوالی که توسط  در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. پرسشنامه هوش فرهنگی دارای چهار عامل است.

 

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

نویسنده: دنیسون

ابعاد: سازگاری، ماموریت، انطباق‌پذیری، درگیر شدن در کار

سوالات هر بعد مشخص

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه طیف بیکرت فرهنگ سازمانی دنیسون

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com