پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی

منبع: مسلش

ابعاد: خستگی عطافی، احساسا عدم کفایت، مسخض شخصیت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

پرسشنامه فلات شغلی

دانلود پرسشنامه فلات شغلی

ابعاد: فلات محتوایی و فلات ساختاری

پرسشنامه طیف لیکرت فلات شغلی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

 

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com