پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد سوالات : ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : مشتری محوری، شاخصه های انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایندهای CRM

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه عوامل موفقیت CRM

دانلود پرسشنامه عوامل موفقیت CRM

تعداد سوالات : ۳۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : عوامل سازمانی، عوامل فناوری، مشتری محوری، نتایج مالی، نتایج بازار

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com