پرسشنامه نوآوری و عملکرد صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری و عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد پرسشنامه: نوآوری فناوری اکتشافی (تولیدی)، نوآوری فناوری جامع (فرایندی)، نوآوری سازمانی (اداری)، عملکرد صادرات

تعداد سوالات پرسشنامه: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه کیفیت ارتباطات بین المللی

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت ارتباطات بین المللی

هدف: ارزیابی کیفیت ارتباطات بین المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تشریک اطلاعات، کیفیت تعاملات، سوگیری روابط بلندمدت، رضایت، عملکرد صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

هدف: ارزیابی روابط بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: ارتباطات بین‌المللی، عملکرد استراتژیک صادرات، عملکرد مالی صادرات و رضایت از فعالیت‌های صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه عملکرد صادرات و ارتباطات

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر کیفیت ارتباطات بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: عملکرد استراتژیک صادرات، عملکرد مالی صادرات و رضایت از فعالیت‌های صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول، استراتژی‌های بازرگانی

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com