دانلود پرسشنامه استاندارد طرح بازاریابی

منبه معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص

پرسشنامه طیف لیکرت طرح بازاریابی

پرسشنامه استاندارد