پرسشنامه نوآوری و عملکرد صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری و عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد پرسشنامه: نوآوری فناوری اکتشافی (تولیدی)، نوآوری فناوری جامع (فرایندی)، نوآوری سازمانی (اداری)، عملکرد صادرات

تعداد سوالات پرسشنامه: ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه تجربه صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد تجربه بین‌المللی و صادرات

هدف: بررسی تاثیر تجربه صادرت بر نوآوری صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تجربه بین المللی، تحقیق و توسعه، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت تولید، ظرفیت یادگیری، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهره‌برداری از منابع

تعداد سوالات: ۳۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه نوآوری صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری صادرات

هدف: بررسی تاثیر تجربه صادرت بر نوآوری صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تحقیق و توسعه، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت تولید، ظرفیت یادگیری، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهره‌برداری از منابع

تعداد سوالات: ۳۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه + ۴ سوال در زمینه تجربه صادرات

پرسشنامه کیفیت ارتباطات بین المللی

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت ارتباطات بین المللی

هدف: ارزیابی کیفیت ارتباطات بین المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تشریک اطلاعات، کیفیت تعاملات، سوگیری روابط بلندمدت، رضایت، عملکرد صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

هدف: ارزیابی روابط بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: ارتباطات بین‌المللی، عملکرد استراتژیک صادرات، عملکرد مالی صادرات و رضایت از فعالیت‌های صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه عملکرد صادرات و ارتباطات

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر کیفیت ارتباطات بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: عملکرد استراتژیک صادرات، عملکرد مالی صادرات و رضایت از فعالیت‌های صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه صادرات فرش

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر صادرات فرش

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: بسته‌بندی، کیفیت، برند، نیازسنجی بازار، تنوع، تولید

تعداد سوالات: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه توسعه صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: نمایشگاه‌های تجاری، یارانه صادراتی، جوایز صادراتی، برند محصولات، بیمه صادراتی، بسته بندی محصولات

تعداد سوالات: ۱۵ سوالبا طیف لیکرت ۵ درجه

توضیح: سوالات ۲۴ سوال نیز در زمینه عوامل زمینه‌ای صادرات در پرسشنامه گنجانده شده است.

دانلود پرسشنامه بازاریابی صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات، شیوه های ارتقای صادرات

تعداد سوالات: ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول، استراتژی‌های بازرگانی

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com