پرسشنامه عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

هدف: ارزیابی روابط بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: ارتباطات بین‌المللی، عملکرد استراتژیک صادرات، عملکرد مالی صادرات و رضایت از فعالیت‌های صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش شرکت‌های کوچک و متوسط

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت KM در شرکت‌های کوچک و متوسط

منبع معتبر : کنراد و نیومن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل دلون ومکلین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از دانش، رضایت کاربر، سودمندی خالص

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com