دانلود پرسشنامه شدت رقابت

تعداد سئوالات : ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: شدت رقابت، نوآوری فنی، نوآوری غیر فنی، رویکرد استراتژیک مشتری مداری، قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد