ادبیات پژوهش انتخاب سبد سهام

انتخاب سبد سهام و بورس اوراق بهادار

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انتخاب سبدسهام و سرمایه گذاری

فایل ورد قابل ویرایش

همراه با فهرست منابع

دانلود پرسشنامه کیفیت سود

دانلود پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت سنجش کیفیت سود

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com