دانلود پرسشنامه تخصصی سنجش آمادگی CRM

تعداد سوالات : ۳۵ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : مشتری محوری، تمایز مشتریان کلیدی، ارزش حیات مشتری، سفارشی‌سازی، روابط بلندمدت خریدار-فروشنده

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد