دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی

ابعاد پرسشنامه سرمایه انسانی: دانش، مهارت، تخصص

تعداد گویه‌ها: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه سرمایه روانشناختی مک گی

پرسشنامه سرمایه روان شناختی مک گی و همکاران

منبع پرسشنامه: مک گی و همکاران، ۲۰۱۱

ترجمه: پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر

تعداد گویه‌ها: ۲۲ پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ۴ بعد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی (خوش بینی).

روایی و پایایی: دارد

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس

ساختار فایل: word

 

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز

منبع پرسشنامه: لوتانز، ۲۰۱۱

ترجمه: پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر

تعداد گویه‌ها: ۲۲ پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ۴ بعد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی (خوش بینی).

روایی و پایایی: دارد

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس

ساختار فایل: word

 

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات

ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی

تعداد گویه‌ها: ۴۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس

ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی

تعداد گویه‌ها: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: ۱- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر) ۳- نهادی (مدارک تحصیلی)

سوالات: ۲۲ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی بوردیو

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی بوردیو

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: ۱- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر) ۳- نهادی (مدارک تحصیلی)

سوالات: ۲۲ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی پاتنام

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه شماره ۱: براساس مدل تامپسون شامل سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری

پرسشنامه شماره ۲: سرمایه اجتماعی شامل سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و سرمایه اجتماعی برون‌گروهی

سوالات: پرسشنامه شماره ۱ شامل ۱۷ و پرسشنامه شماره ۲ شامل ۲۰ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز

دانلور پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی دلاویز

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: مشارکت در جامعه محلی، مشارکت گروهی، احساس امنیت و اعتماد، روابط در شبکه‌های اجتماعی

سوالات: ۳۰ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: مشارکت در جامعه محلی، عاملیت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد، تعاملات با همسایگان، تعاملات با خانواده و دوستان، تحمل تنوع، ارزش زندگی، تعاملات شغلی

سوالات: ۳۶ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com