دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات

ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی

تعداد گویه‌ها: ۴۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس

ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی

تعداد گویه‌ها: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com