پرسشنامه سرمایه فرهنگی بوردیو

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی بوردیو

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: ۱- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر) ۳- نهادی (مدارک تحصیلی)

سوالات: ۲۲ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی بوردیو

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی بوردیو

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

هدف: سنجش ارزشها و نمودهای فرهنگی و هنری در سه شاخص: ۱- تجسم یافته یا سرمایه بدنی و فردی (مهارت ذهنی، مهارت در بیان مطالب درسی) ۲- عینی (مصرف کالاهای فرهنگی، تملک کالاهای فرهنگی، علاقمندی به هنر) ۳- نهادی (مدارک تحصیلی)

سوالات: ۲۲ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی پاتنام

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه شماره ۱: براساس مدل تامپسون شامل سه بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری

پرسشنامه شماره ۲: سرمایه اجتماعی شامل سرمایه اجتماعی درون‌گروهی و سرمایه اجتماعی برون‌گروهی

سوالات: پرسشنامه شماره ۱ شامل ۱۷ و پرسشنامه شماره ۲ شامل ۲۰ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه سرمایه اجتماعی دلاویز

دانلور پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی دلاویز

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: مشارکت در جامعه محلی، مشارکت گروهی، احساس امنیت و اعتماد، روابط در شبکه‌های اجتماعی

سوالات: ۳۰ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: مشارکت در جامعه محلی، عاملیت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد، تعاملات با همسایگان، تعاملات با خانواده و دوستان، تحمل تنوع، ارزش زندگی، تعاملات شغلی

سوالات: ۳۶ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

دانلود پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: سرمایه ساختاری، شناختی و رفتاری

سوالات: ۲۸ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه

 

ادبیات پژوهش سرمایه اجتماعی

دانلود فصل دوم و ادبیات پژوهش و مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مروری بر مطالعات انجام شده سرمایه اجتماعی

فهرست منابع کامل در زمینه سرمایه اجتماعی

فایل فصل دو سرمایه اجتماعی به صورت ورد قابل ویرایش است

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com