دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های مدیریت دانش

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

زیرساخت‌های مدیریت دانش: ساختار، فرهنگ، فناوری اطلاعات، رهبری

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت زیرساخت های مدیریت دانش