دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار

پرسشنامه ۲۱با طیف لیکرت

ابعاد: اقتصادی، اجتماعی، محیطی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین پایدار

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین

پرسشنامه اصلی شامل ابعاد مشتریان، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان، جامعه، سازمان

پرسشنامه ۱۷ با طیف لیکرت

ابعاد: زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، عملیاتی

منبع دارد

روایی و پایایی دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com