دانلود پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: ۱۸سوال با طیف لیکرت

ابعاد: فاز اطلاعات، فاز عمومی، فاز عملکرد، فاز خلاقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه، فاز ارائه

 

دانلود پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه شناسایی مهمترین شاخص‌های زنجیره ارزش در سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است.

توضیحات: دقت کنید زنجیره ارزش موضوعی کلان است که تمام سازمان را در بر می‌گیرد

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com