پرسشنامه تجربه صادرات

دانلود پرسشنامه استاندارد تجربه بین‌المللی و صادرات

هدف: بررسی تاثیر تجربه صادرت بر نوآوری صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تجربه بین المللی، تحقیق و توسعه، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت تولید، ظرفیت یادگیری، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بهره‌برداری از منابع

تعداد سوالات: ۳۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه کیفیت ارتباطات بین المللی

دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت ارتباطات بین المللی

هدف: ارزیابی کیفیت ارتباطات بین المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: تشریک اطلاعات، کیفیت تعاملات، سوگیری روابط بلندمدت، رضایت، عملکرد صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

پرسشنامه عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط

هدف: ارزیابی روابط بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط و تاثیر آن بر عملکرد صادرات آنها

منبع معتبر دارد، نمونه منبع فارسی در شرکت های کوچک و متوسط دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: ارتباطات بین‌المللی، عملکرد استراتژیک صادرات، عملکرد مالی صادرات و رضایت از فعالیت‌های صادرات

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com