پرسشنامه سبک رهبری معلم

دانلود پرسشنامه سبک رهبری معلم

تعداد سوالات: ۱۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: ارزیابی سبک رهبری معلم، رضایت کلاس و وضوح نقش دانش‌آموزان

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک

دانلود پرسشنامه سبک رهبری وارنر بارک

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت سبک رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تعیین سبک رهبری (وظیفه‌مدار-رابطه مدار)

۴ نوع سبک رهبری در نظریه دوره زندگی:
سبک رهبری آمرانه (وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف)
سبک رهبری متقاعد کننده (وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی)
سبک رهبری مشارکتی (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی)
سبک رهبری با تفویض اختیار به مرئوسان (وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف)

منبع: کتاب هرسی و بلانکارد

شیوه امتیازدهی و تفسیر دارد

ادبیات پژوهش رهبری سازمانی

فصل دو مدیریت رهبری سازمان

مبانی نظری و ادبیات پژوهش رهبری سازمان

فایل ورد تمام متن

همراه با فهرست منابع

 

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین برنز

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و گویه ها مشخص

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری تحول آفرین

 

پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور

ابعاد: خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی

تعداد سوالات : ۲۸ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

پرسشنامه رهبری خدمتگزار برباتو و ویلر

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار برباتو و ویلر

ابعاد: نوع دوستی، بهبود عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی

تعداد سوالات : ۲۳ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

 

دانلود پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل

این پرسشنامه دارای ۱۵ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل

پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com