پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه بررسی نیروهای پنج گانه رقابت پورتر در سازمان

هدف: بررسی پنج نیروی رقابتی پورتر

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها

دانلود پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها

تعداد سوالات : ۲۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : وضعیت مالی بانک، دسترسی، کارکنان، مشتری‌محوری، بین‌الملل و خدمات الکترونیک

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان

تعداد سوالات : ۱۶سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : کیفیت، نوآوری، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه کارکنان

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی از دیدگاه کارکنان

تعداد سوالات : ۱۶سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : کیفیت ، نوآوری ، پاسخگویی به مشتریان و کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی

تعداد سئوالات : ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد :شدت رقابت ، نوآوری فنی ، نوآوری غیر فنی ، رویکرد استراتژیک مشتری مداری ، قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه شدت رقابت

دانلود پرسشنامه شدت رقابت

تعداد سئوالات : ۲۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: شدت رقابت، نوآوری فنی، نوآوری غیر فنی، رویکرد استراتژیک مشتری مداری، قابلیت بازاریابی و مزیت رقابتی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com