پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه بررسی نیروهای پنج گانه رقابت پورتر در سازمان

هدف: بررسی پنج نیروی رقابتی پورتر

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد