پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان

دانلود پرسشنامه رقابت‌پذیری سازمان از دیدگاه مشتریان

تعداد سوالات : ۱۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : پاسخگویی به مشتریان، کیفیت، نوآوری، کارایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها

دانلود پرسشنامه رقابت پذیری بانک‌ها

تعداد سوالات : ۲۷ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : وضعیت مالی بانک، دسترسی، کارکنان، مشتری‌محوری، بین‌الملل و خدمات الکترونیک

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com