پرسشنامه حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی

این فایل محتوی دو پرسشنامه دارای ۲۵ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

سنجش امنیت فضای شبکه های اجتماعی

پرسشنامه طیف لیکرت حریم خصوصی شبکه‌های اجتماعی

دارای پنج بعد به همراه گویه‌های سنجش هر بعد

 

پرسشنامه کیفیت خدمات بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیربازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت خدمات

این فایل محتوی دو پرسشنامه دارای ۲۰ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

پرسشنامه طیف لیکرت کیفیت خدمات بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

دارای چهار بعد به همراه گویه‌های سنجش هر بعد

 

پرسشنامه رسانه‌های اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر بازاریابی

این پرسشنامه دارای ۲۰ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

پرسشنامه طیف لیکرت شبکه‌های اجتماعی

دارای چهار بعد به همراه گویه‌های سنجش هر بعد

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com