دانلود ترجمه نخستین مقاله در زمینه دیمتل فازی

نخستین بار وو (۲۰۰۷) برای حل مسائل از دیمتل از رویکرد

ترجمه چکیده دیمتل فازی
برای فائق امدن در چالش‌های تجاری، مدیران امرزوی باید مجموعه ای از شایستگی‌ها و هوش‌ها را دارا باشند. در این جا، بهبود شایستگی‌های مدیران تبدیل به موضوع مهمی می شود. بسیاری از محققین مدل های مختلفی از شایستگی‌ها را ارائه کرده اند که هر کدام مستلزم فهرستی از شایستگی ها می باشند. اما داشتن تمامی این شایستگی ها ممکن است برای برخی از افراد مشکل باشد. در این خصوص یک موضوع مهم، نحوه تقویت شایستگی مدیران جهانی از طریق تفکیک شایستگی ها به چند بخش مختلف است تا بتوان با استفاده از یک روش مرحله به مرحله، شایستگی مدیران را افزایش داد. برای حل این موضوع و با توجه به مبهم بودن قضاوتهای انسانی، ما مدلی موثر را معرفی میکنیم که تلفیقی از منطق فازی و تکنیک دمتل (آزمایشگاه ارزیابی و بررسی تصمیم گیری= DEMATEL) بوده و شایستگی های لازم را تفکیک می کند تا بتوان به شکل بهتری شایستگی مدیران جهانی را افزایش داد.

دانلود اصل مقاله دیمتل فازی به زبان لاتین

 

7500 تومان – خرید