پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های مدیریت دانش

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

زیرساخت‌های مدیریت دانش: ساختار، فرهنگ، فناوری اطلاعات، رهبری

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت زیرساخت های مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد بلوغ و ارزیابی مدیریت دانش عبارتند از: رهبری مدیریت دانش (سؤالات ۱-۶)، فرایند (سؤالات۱۲-۷)، افراد (سؤالات ۱۸-۱۳)، فناوری (سؤالات ۲۴-۱۹)، فرایند های دانشی (سؤالات ۳۰-۲۵)، یادگیری و نوآوری (سؤالات ۳۶-۳۱)، نتایج مدیریت دانش (سؤالات ۴۲-۳۷)

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش شرکت‌های کوچک و متوسط

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و متوسط

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت KM در شرکت‌های کوچک و متوسط

منبع معتبر : کنراد و نیومن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل دلون ومکلین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از دانش، رضایت کاربر، سودمندی خالص

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش

منبع معتبر : کنراد و نیومن

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل نیومن و کنراد، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش و نگهداری دانش.

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه سنجش رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش با میزان تولید شرکت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت استراتژی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

منبع معتبر : شرون لاوسون

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد ۴ پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۲۴ پرسش تهیه شده است. لاوسن چهار نوع فرهنگ را نیز متناسب با این ابعاد معرفی کرده است.

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

منبع معتبر : نوناکا و تاکوچی

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

براساس مدل نوناکا و تاکوچی، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی (socialization).

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش

 

پایان نامه مدیریت دانش

متن کامل پایان نامه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

فایل ورد پایان نامه مدیریت دانش

پایان نامه در زمینه مدیریت دانش به همراه فهرست منابع

جهت دانلود پایان نامه مدیریت دانش اقدام کنید

فصل دو مدیریت دانش

فصل دو مدیریت دانش

مبانی نظری و ادبیات پژوهش مدیریت دانش

فایل ورد تمام متن

همراه با فهرست منابع

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com