دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعداد سوالات: ۱۵ پرسش با طیف لیکرت ۷ درجه

نحوه تفسیر و امتیازدهی دارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر فارسی و لاتین دارد

پرسشنامه استاندارد