تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست و تورنکوئیست

پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست و تورنکوئیست

متن کامل پایان نامه در زمینه رویکرد ترکیبی DEA مالم کوئیست و تورنکوئیست

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

آموزش BSC-DEA

پایان نامه تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوزان

متن کامل پایان نامه در زمینه رویکرد ترکیبی BSC-DEA

این فایل به صورت ورد و قابل ویرایش است

 

آموزش تحلیل پوششی داده

بسته کمک آموزشی تحلیل پوششی داده

این بسته شامل موارد زیر است:

ادبیات پژوهش کامل در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل یک در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل دو در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل سه در زمینه تحلیل پوششی داده

نمونه فصل چهار در زمینه تحلیل پوششی داده

پایان نامه متن کامل در زمینه تحلیل مالم کوئیست و تورنکوئیست

پایان نامه متن کامل در زمینه تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن

 

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com