خلاصه منسجم کتاب تئوری سازمان و مدیریت

شامل کتاب تئوری سازمان دفت + هچ + رابینز + الوانی

کتاب جامع تئوی سازمان و مدیریت توسط گروه تخصصی پارس مدیر به صورت جامع و یکپارچه تهیه شده است

با مطالعه این کتاب به خواندن متن کامل چهار کتاب مذکور نیازی نخواهید داشت

این کتاب در مدت ۸ ماه تدوین شده و خواهشمندیم آن را برای دوستان خود ارسال نکنید

توزیع کتاب از نظر اخلاقی صحیح نیست