دانلود پرسشنامه بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد سوالات : ۲۱ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : سنجش بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری، سنجش متغیر مربوط به شاخصه های انسانی، و سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات، سنجش فرایندهای CRM

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد