پرسشنامه هویت برند سازمان

دانلود پرسشنامه هویت برند سازمان

پرسشنامه شامل  ۸ گویه در زمینه هویت برند و ۸ گویه در زمینه تصویر ذهنی برند

فایل پیوست: پرسشنامه در زمینه اعتماد برند و وفاداری برند

منبع شناسی و راهنما دارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر فارسی و لاتین دارد

مدل مفهومی دارد

پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت

دانلود پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند

منبع: جنیفر آکر

ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند ، شایستگی شخصیت برند ، کمال شخصیت برند ، خشونت شخصیت برند

گویه‌ها: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ادبیات پژوهش وفاداری برند

فصل دوم و ادبیات پژوهش وفاداری

فایل ورد تمام متن قابل ویرایش

همراه فهرست منابع

همراه با تشریح مدل آکر

 

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

منبع معتیر دارد

ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده برند، تداعی برند، آگاهی برند

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

توزیع سوالات و ابعاد مشخص است

پرسشنامه طیف لیکرت ارزش ویژه برند مدل آکر

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com