دانلود پرسشنامه بازی پردازی (گیمیفیکیشن)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعداد سوالات: ۲۴ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد پرسشنامه بازی پردازی (گیمیفیکیشن): سهولت استفاده، سودمندی، لذت استفاده، بازیکاری، درک اجتماعی، قصد استفاده