پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

دانلود پرسشنامه بازاریابی دهان به دهان

تعداد سوالات: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: تبلیغات دهان‌به‌دهان، اطلاعات خریدار، اعتبارمنبع تبلیغ کننده، ادراک از قیمت و تصمیم خرید

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه کیفیت خدمات بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیربازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر کیفیت خدمات

این فایل محتوی دو پرسشنامه دارای ۲۰ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

پرسشنامه طیف لیکرت کیفیت خدمات بازاریابی شبکه‌های اجتماعی

دارای چهار بعد به همراه گویه‌های سنجش هر بعد

 

پرسشنامه رسانه‌های اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر بازاریابی

این پرسشنامه دارای ۲۰ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: دارد

پرسشنامه طیف لیکرت شبکه‌های اجتماعی

دارای چهار بعد به همراه گویه‌های سنجش هر بعد

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com